Подвижно пчеларство

Предимства на подвижно пчеларство
Пчеларите, които практикуват подвижно пчеларство, получават 2-3 пъти по-високи добиви мед. Когато се практикува подвижно пчеларство, пчелните семейства трябва да се преместват последователно през сезона близо до площите с цъфтяща медоносна растителност.
В повечето случаи кошерите у нас са в населените места, където пчелите използват предимно овощните видове из дворовете. Пчелите трудно достигат до отдалечените масиви от овощия, репко, еспарзета, акация, полски култури, ливадна и горска паша. Поради това огромно количество нектар не се използва, а значителни площи от земеделските културите биват ненапълно опрашени и дават незадоволителна реколта. Ето защо в зависимост от пчелната паша в района пчелните семейства не бива да се държат през цялата година наедно място, отдалечени от пашата.

Изготвяне на план преди преместване на кошерите

При практикуване на подвижното пчеларство пчеларят трябва предварително да си състави план, от който да се вижда в кои местности и на каква паша ще се придвижват последователно кошерите през сезона, както и броят на кошерите, които ще се придвижват. Не бива на едно място да се поставят много семейства, които няма да съберат достатъчно мед, а в друг район да има недостиг на пчелни семейства, вследствие на което пашата няма да се използва напълно.

Избор на място

В радиус от 3-4 км около мястото на временния пчелин не трябва да има болни пчелни семейства. За да не се допусне разпространението на болести по пчелите при преместването на пчелни семейства от един район в друг трябва да имаме писмено разрешение от съответната община, както и здравно свидетелство от местния лицензиран ветеринарен лекар.
Мястото за настаняване на пчелите трябва да бъде отцедливо, с източно изложение и по възможност да има храсти, под рядката сянка на които се настаняват кошерите поотделно или на групи.
В такъв случай натоварените с нектар и прашец пчели ще летят надолу към кошерите много по-бързо и с по-малък разход на енергия, отколкото ако кошерите са поставени на горния край. В зависимост от посоката, от която обикновено духат преобладаващите ветрове в местността, кошерите трябва да се поставят от противната страна на площта с медоносната растителност, така че вятърът да подпомага връщащите се от паша натоварени пчели. В такъв случай вятърът създава и „ароматичен въздушен път” между цъфтящата растителност и кошерите, което спомага за по-бързото ориентиране на пчелите и по-пълното им мобилизиране към посещаване на тази растителност. Това е от значение както за медосбора, така и за по-доброто опрашване на земеделските култури. При поставянето на няколко пчелина в една местност те не трябва да се разполагат така, че пчелите от единия пчелин да прелитат над другия. (При завръщането си от паша, особено при внезапно влошаване на времето, голяма част от летящите пчели на първия пчелин ще налитат в кошерите на втория.)
До мястото, където ще се настанят кошерите, трябва да има удобен път за превозното средство.

Кога се преместват кошерите?

При практикуване на подвижно пчеларство преместването на кошерите трябва да стане непосредствено пред цъфтежа на медоносните растения, за да може пашата да се използва още от нейното начало и да се извърши най-пълно опрашване на селскостопанските култури. В зависимост от площта на културата трябва да се осигури необходимият брой пчелни семейства, като се има предвид, че едно добре развито пчелно семейство може да опраши 3-5 дка овощна градина, 5-10 дка малини, френско и немско грозде, 5-10 дка слънчоглед, 2-3 дка еспарзета, репко или люцерна, до 10 дка памук, 5-10 дка краставици, 10-20 дка дини, пъпеши, тикви и зеленчукови семенници. Когато площта на културата не е повече от 500 дка, кошерите се настаняват в средата или от едната страна на блока, а при по-големи площи те се поставят на двата края или на групи по 20-30 на 400-500 м една от друга из масива. Цъфтящата плевелна растителност в овощните култури предварително се покосява или унищожава с хербициди или заорава, за да не привлича пчели.

Подреждане на кошерите

При пристигане на избраното място кошерите веднага се разтоварват и подреждат на определените места, като входовете им се обръщат на изток ,за да излитат пчелите сутрин рано на паша. След настаняването входовете се отварят напълно. Ако са пристигнали сутрин, на прилетните дъски се поставят клонки, трева, сено, за да могат бързо излитащите пчели лесно да се преориентират на новото място. Такива препятствия не трябва да се поставят, когато кошерите са пристигнали през нощта, тъй като пчелите на сутринта започват постепенно да излитат и успяват да се ориентират добре за новото местоположение на своите кошери.
Ако се налага подреждане на гнездата, то трябва да стане, след като пчелите вече са се успокоили. Когато обаче има неблагополучие с някои семейства при превоза, те трябва по спешност да се прегледат и подредят.
При подвижното пчеларство близо до пчелина трябва да има изворче или рекичка, откъдето пчелите да пренасят чиста вода. В противен случай трябва постоянно да се поддържа поилка с прясна вода.