Май

Климатични особености
През май средните месечни температури са: в Северна България, долината на Струма и Тракийската низина между 16 и 18 °C; в Северойзточна България, Черноморието и високите полета на Югозападна България между 14 и 16 °C. Абсолютните максимални температури достигат 31 – 32 °C, а абсолютните минимални са -3°C.
Валежите в Добруджа, по Черноморието и Тракийската низина са между 40 и 60 л/кв.м, в Северна България – между 60 и 80 л/кв.м; в долината на Струма – 50 – 60 л/кв.м и във високите планински райони – между 100 и 150 л/кв.м.
Фенологичен календар
През май е първата главна паша от бяла акация и еспарзета. Зацъфтяват и бук, летен дъб, клен, шестил, смърч, бял и черен бор, питомен кестен, татарски нокът, кучи дрян, маргарит, детелина, гръклян, мащерка, подъбиче, синап, градински чай, мак, кориандър, и др.
Продължават цъфтежа на глухарчето и някои от овощните видове.
Състояние на пчелните семейства
Продължава усиленото снасяне на майката и развитието на пчелните семейства. Майките снасят по 1500 – 2000 и дори повече яйца на денонощие. Силните семейства имат 8 – 10 цели пити с пило и са изпълнили с пчели целия плодник на дадан-блатовия кошер, респективно около 2 корпуса на многокорпусния. Пчелите усилено произвеждат восък и градят пити и “далаци” на строителната рамка. Излюпват се и все повече търтеи. Заработва роевият инстинкт и семействата, които са в кошер с по-малък обем, се подготвят за естествено роене като залагат много маточници почти по всички пити.
Работа на пчеларя
Доразширяват се гнездата с восъчни основи и редовно се изрязват изградените и запечатани “далаци” на строителните рамки. Вземат се мерки срещу изпадане на пчелните семейства в роево състояние, като се поставят корпуси или магазини. Семействата не бива да се безпокоят с излишни прегледи.