Как да постъпим с търтовъчни семейства през пролетта

В пчелните семейства, които останат продължително време без майка или без открито пило или маточник, част от пчелите стават физиологични търтовки и започват да снасят неоплодени яйца. Макар, че една пчела търтовка снася през живота си до 20 – 30 яйца, снесените яйца в търтовъчното семейство са много, понеже търтовки може да са повече от половината пчели.

Пчелите търтовки снасят яйца безразборно в работнически, търтеиви и други видове килийки, като понякога снасят и в килийките с прашец. Макар, че пчелата търтовка снася по едно яйце в килийка, но понеже в същата килийка снасят и други пчели търтовки, в килийките се виждат по 3 – 4 и повече яйца. Те са натрупани накуп на дъното на килийките или са залепени по стените (късото коремче на пчелата не винаги може да стигне дъното). Тези са най – сигуните признаци, че се отнася за пчели търтовки. След излюпването на първото яйце, пчелите изяждат останалите яйца и хранят ларвата, след което запечатват килийките със силно изпъкнали капачета – т.нар. „гърбато” пило. От него се излюпват дребни слаботелесни търтеи. Под действието на инстинкта за за продължение съществуването на вида, търтовъчните семейства се стремят да си отгледат майки, като понякога залагат маточници на търтееви ларви. Тези ларви обаче загиват след запечатването им и пчелите унищожават маточниците.

При откриване на гнездото на търтовъчното семейство пчелите му обикновено възбудено трепкат с крила и са много склонни към жилене. По външен вид пчелите търтовки по нищо не се различават от останалите пчели. Според Л. И. Перпелова, те са от различна възраст и освен в снасянето на яйца се включват и в друга дейност – по отглеждане на пилото, пренасянето на нектар и прашец и пр. те обаче пренасят в медовата си гушка значително по – малко нектар и градят пити много по – слабо, отколкото пчелите в редовните семейства.

Търтовъчните семейства са ненормално явление в пчеларската практика. Ако не се вземат своевременни мерки, пчелите им намаляват, понеже старите умират, млади не се отглеждат, а броят на търтеите се увеличава, докато семейството бъде разграбено и унищожено.

В края на зимата или рано напролет търтовъчни стават осиротелите през зимата семейства, които са били зазимени със стари и изтощени майки. След като пчелното семейството е станало търтовъчно, то много трудно приема пчелната майка, защото пчелите му са враждебно настроени и убиват майката, изюлязла от клетката. По това време, когато още няма паша и търтовъчните семейства са сравнително слаби, с тях може да се постъпи по следните начини:

Ако търтовъчното семейство е много слабо и е болно от нозематоза, паратиф или друга заразна болест, то трябва да се унищожи. Вечерта се напушва със серен дим, след което пчелите се събират внимателно и се изгарят или се закопават в земята. Питите също се изгарят или претопяват, а кошерът основно се почиства и дезинфекцира.
Когато търтовъчното семейство е слабо, но здраво и в него няма млади пчели, то може да се разформирова. През някой по – топъл ден, пчелите му се изтръскват настрани от пчелина. Празният кошер и питите се прибират, за да налетят пчелите в други семейства. Преди изтръскването семейството се напушва добре, като се разпечатва и част от меда, за да се насмучат пчелите с мед и да бъдат приети по – благосклонно. По – късно през сезона се създават съответният брой нови семейства, които заместват унищожените, разформированите и присъединените.
Някои пчелари постъпват с търтовъчните семейства по следния начин. Изтръскват пчелите по – далеч от пчелина, а кошерът и годните пити връщат на старото място. Разчита се, че на мястото на изтръскването ще останат търтовките, а в кошера ще се върнат само нормалните пчели, които благосклонно ще приемат придадената им с клетка майка. Това, обаче е рисковано, защото пчелите търтовки са летящи и също се връщат в кошера. На мястото на изтръскването ще останат младите нелетящи пчели, ако има такива, някои от които може и да не са търтовки.
Слабите търтовъчни семейства, в които има и млади пчели, трябва да се присъединяват към средни по сила, нормални семейства, които имат майки. Предварително цялото дъно на нормалното семейство се натърква с лук и гнездото му се измества към едната страна, като се ограничава с преградната дъска. Зад дъската се поставя надупчен и напръскан със сироп вестник за временна изолация, допиращ до стените, възглавницата и дъното на кошера. Вечерта пчелите от търтовъчното семейство се напушват, за да се насмучат с мед, след което се изтръскват зад преградната дъска и вестника, като се оставят без пити или само на 2 – 3 празни пити. Входът на кошера се оставя отворен 2 – 3 см само към страната на нормалното семейство. Разтревожените и гладуващи пчели от търтовъчното семейство подушват миризмата на меда и пилото в съседното отделение, започват да прогризват вестника и бавно се присъединяват към нормалното семейство. Майката за по – сигурно се затваря за 3 – 4 дни в плоска клетка, след което се освобождава, а след присъединяването гнездото се подрежда и се разширява според нуждата. Отнетите пити с търтеево пило след престояване 2 – 3 дни в хладно помещение се раздават за почистване в силни семейства, като предварително пилото се подрязва. Ако семейството е болно от вароатоза, тези пити се претопяват.
Когато търтовъчното семейство е по – силно, към него се присъединява нуклеус със запасна майка заедно с неговите пити с пило и храна. Търтовъчното семейство се измества към едната страна на кошера и се ограничава от другата страна с преградната дъска и надупчен вестник (както при т.4), като му се отнемат питите с пило и храна. Входът се оставя откъм страната на нуклеуса. При преминаване на пчелите от търтовъчното семейство през вестника, за да излизат навън, те ще бъдат в контакт с пилото и ще се приобщят към нормалното нуклеусно семейство, чиято майка временно се затваря в клетка. След няколко дни майката се освобождава и гнездото се разширява.
Признаци, които наподобяват търтовъчност

Признаците на семействата с пчели търтовки не трябва да се отъждествяват с някои подобни признаци, които се наблюдават при други ненормалности в пчелните семейства. Например някои млади и много плодовити майки снасят също по наколко яйца в килийка. Това се наблюдава, когато тези майки са още в нуклеусите или са придадени на слаби семейства, които не успяват да им подготвят достатъчно килийки за яйцеснасяне. За разлика от търтовъчните семейства, при които някои яйца са залепени по стените на килийките и пчелите са силно разтревожени, тук семействата са спокойни и яйцата са снесени правилно на дъното, а запечатаното пило е работническо – с равни капачета. След засилване на семейството, майката започва да снася нормално – по едно яйце в килийка.

Когато майлката е станала търтовка, тя снася предимно или само неоплодени яйца. В такъв случай обаче пчелите са спокойни и яйцата са снесени правилно по едно на дъното на килийките, като запечатаното пило в работническите килийки е с изпъкнали капачета. За да се поправи такова семейство, трябва да се ликвидира майката търтовка, и на семейството да се даде нова, оплодена, годна майка, като питите с търтеево пило се претопяват.
Източник: „Календарен справочник по пчеларство” на Л.Радоев