Водата за пчелите

Консумацията на вода от пчелното семейство се повишава през пролетта.
Те си набавят вода от различни източници: реки, язовири, кладенци, от росата по растенията, но е най-добре да има поилки на пчелина.
Те трябва да са надеждни и прости за изпълнение, да се ползват без усилие от пчелите. Без тази вода е немислимо съществуването и развитието на пчелните семейства.

От друга страна по време на медосбора пчелите трябва да изпаряват водата от внесения нектар – било чрез вентилация на кошера, било чрез предаването на нектарните капчици една на друга. Този процес също изисква неимоверно физическо усилие и макар и противоположен на поенето се извършва в паралел с него. Интензивността на медосбора също може да е пречка за ефективното и бързо сгъстяване на меда в кошера, както и близко разположените пити и нестандартните медови корпуси. Има различни прийоми за подобряване на вентилацията и отнемане на водата и знаещият пчелар ги ползва.